KUM IN-Oil/Water separator
kk
kfosgo
With over 15 years of accumulated industrial technology and field experience, we manufacture and offer you quality tech products at reasonable prices, assisting in solving problems that may arise from Oil/Water Separation

น้ำยาหล่อเย็นที่ใช้ในการระบายความร้อนในการตัดเฉือนโลหะเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับกระบวนการผลิตและถือได้ว่าเป็นหนึ่งในต้นทุนการผลิตที่ค่อนข้างสูง น้ำยาหล่อเย็นที่ใช้ทั่วไปจะประสบปัญหาเน่าเสียมีกลิ่นเหม็น เนื่องมาจากมีน้ำมันภายในเครื่องจักรไหลปนเปื้อนมากับน้ำยาหล่อเย็นทำให้น้ำมันเหล่านี้เกิดการรวมตัวกันลอยปกคลุมผิวหน้าของน้ำยาหล่อเย็นภายในอ่าง ทำให้ออกซิเจนในอากาศไม่สามารถละลายลงไปในน้ำยาหล่อเย็นได้จึงทำให้เกิดการเน่าเสียต้องเปลี่ยนน้ำยาหล่อเย็นใหม่ทำให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายอย่างมาก ดังนั้นเราต้องแยกน้ำมันเหล่านี้ออกจากผิวหน้ารวมถึงส่วนที่ผสมอยู่ในน้ำยาหล่อเย็น เพื่อช่วยให้น้ำยาหล่อเย็นมี่อายุการใช้งานที่นานขึ้นซึงจะช่วยลดต้นทุนการผลิตให้กับท่านได้

ด้วยประสบการ์ณที่ยาวนานมากกว่า 15 ปีที่ทาง KUM-IN  Corporation ได้คิดค้นพัฒนาและผลิตอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับแยกน้ำมันออกจากน้ำยาหล่อเย็นได่อย่างมีประสิทธิภาพ ราคาย่อมเยาว์ และมีอุปกรณ์หลากหลายรูปแบบให้ท่านเลือกใช้ตามความเหมาะสมของเครื่องจักร ซึ่งจะสามารถสามารถช่วยท่านลดค่าใช้จ่ายสำหรับน้ำยาหล่อเย็นได้

Showing all 4 results

Sort By
Show per page